Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
a ASOCIAȚIEI PENTRU EDUCAȚIE TEOFOR
 

Asociația pentru Educație Teofor, persoana juridică română fără scop lucrativ, cu sediul în București, Str. Rădiței, nr. 14, sector 5, având CIF: 28814351, nr. tel. 0722.319.658, adresă de e-mail: office@ganditinromania.ro, reprezentată prin Președinte – dl. Mihai Vișinescu (în continuare ,,Asociația’’ sau ,,noi’’), vă face cunoscută prezenta Politică de confidențialitate (în continuare ,,Politica’’)privind datele cu caracter personal pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal. 
În acest sens, Asociația are calitatea de Operator de date și prelucrează datele cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (denumit în continuare ,,Regulamentul general privind protecția datelor’’ sau ,,RGPD”), și legislației naționale relevante în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
Pentru Asociație, confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă un obiectiv cheie, prin urmare am elaborat această Politică prin care ne asumăm protejarea și păstrarea confidențialității datelor dumneavoastră personale și prin care vă explicăm ce categorii de date cu caracter personal sunt colectate de noi și modul în care acestea sunt supuse unor operațiuni de prelucrare. 
Politica se aplică website-ului Asociației, respectiv: https://ganditinromania.ro/. 

1. Definiții
•  Prin „date cu caracter personal” se înțelege, în sensul legislației naționale și internaționale în vigoare, orice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
•   Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
•  Operator” înseamnă persoana care, singură sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
•  „Persoana vizată” reprezintă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal fac obiectul prelucrării.
•  Prin „consimțământ” al persoanei vizate se înțelege orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

2. Cui i se aplică Politica?
•   Vizitatorilor și utilizatorilor site-urilor noastre (în continuare ,,utilizatori’’); 
•   Participanților la concursurile și evenimentele organizate de Asociație (în continuare ,,participanți’’).

3. Ce date colectăm despre dumneavoastră?
Nume, prenume, nume de utilizator, adresă de e-mail, instituția de învățământ, sex, vârstă, seria și numărul cărții de identitate, cod numeric personal, data și anul nașterii, cetățenia, adresa de domiciliu/reședință, cont bancar, imaginea foto a câștigătorului unui concurs, testimoniale (scrise, video, audio etc.) și orice alte date relevante, după caz, care pot proveni din informațiile pe care ni le furnizați ca urmare a:
•   completării formularului de contact de pe website-ul nostru;
•   creării unui cont pe website-ul nostru (spre exemplu: atunci când utilizați contul dvs. de Google sau Facebook pentru logare);
•   înscrierii la concursurile sau evenimentele organizate de noi, respectiv validarea în calitate de câștigător al unui concurs și îndeplinirea formalităților pentru intrarea în posesie a premiului;
•   corespondenței purtată cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate;
•  simplei navigări pe website-ul nostru – în acest caz este posibil să colectăm date prin modulul cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat etc. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies.

4. Care sunt temeiurile legale pe care se bazează prelucrarea datelor?
•  Consimțământul persoanei vizate conform art. 6 alin. (1) lit. a) din RGPD solicitat și obținut în scopul vizitării website-ului Asociației, înscrierii/participării la concursurile și evenimentele desfășurate de Asociație, comunicării cu reprezentanții Asociației pentru validarea în calitate de câștigător al unui concurs și de intrare în posesie a premiului, comunicării cu Asociația prin formularele de contact etc.; 
•  Îndeplinirea unei obligații legale care îi incumbă Asociației în calitate de Operator de date conform art. 6 alin. (1) lit. c) din RGPD, precum cele în materie fiscală, care privesc obligația de arhivare a datelor etc.; 
•  În scopul intereselor legitime urmărite de Asociație, precum: publicitate, luarea unor măsuri de protecție și securitate necesare, apărarea intereselor legitime în procedurile contencioase și necontencioase, funcționarea corectă a website-ului Asociației și îmbunătățirea acestuia (monitorizare trafic, statistici) etc.

5. Cui transmitem datele cu caracter personal?
Asociația nu va transmite către terți datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția: 
•   Autorităților și instituțiilor publice - când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Asociației în procedurile contencioase sau necontencioase etc.);
•   Partenerilor contractuali ai Asociației:
-   în vederea executării obligațiilor contractuale (ex. firmele de curierat prin care se transmit premiile către câștigători);
-   în scopuri de promovare: BEEPUBLIC S.R.L.;
-   pentru asigurarea funcționalității și mentenanței website-ului: HAPPY MEDIA PLAN S.R.L.;
-   pentru stocarea datelor în condiții de securitate și confidențialitate: ROMARG S.R.L.
 
•   Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.
 
6. Care este perioada de păstrare a datelor cu caracter personal?
Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor enumerate în Politică sau pentru perioada impusă de legislația națională aplicabila, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime. 

7. Măsuri de protecție și garanții
Asociația implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal conform legislației în materia protecției datelor cu caracter personal. 

8. Ce drepturi aveți?
Aveți următoare drepturi conform legislației în materia protecției datelor cu caracter personal: 
• Dreptul de acces la datele personale, respectiv de a vă confirma dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi și de a vă furniza o copie a acestora; 
• Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal; 
• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal; 
• Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal; 
• Dreptul de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal;
• Dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; 
• Dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt următoarele:
-   Adresa: Mun. București, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30;
-   Telefon: 0.318.059.211/0.318.059.212; 
-   Fax: 0.318.059.602; 
-   E-mail: anspdcp@dataprotection.ro;
-   Pagina web: www.dataprotection.ro.
Vă rugam să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul reglementarilor aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal.

9. Confidențialitatea datelor minorilor
Website-ul www.ganditinromania.ro nu colectează cu bună știință date personale de identificare de la persoane care nu au împlinit vârstă de 16 ani fără a primi în prealabil din partea părintelui sau tutorelui consimțământul explicit pentru prelucrarea de către Asociație a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate. 
Dacă părintele sau tutorele legal are cunoștință de faptul că minorul aflat în custodia sa a furnizat website-ului www.ganditinromania.ro date cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat Asociația la adresa de email office@ganditinromania.ro. 
În cazul în care descoperim că o persoana care nu a împlinit vârstă de 16 ani a furnizat date cu caracter personal, prin intermediul website-ului www.ganditinromania.ro, atunci vom elimina aceste informații imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către Asociație a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate. 

10. Contact 
În cazul în care există întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Asociație și/sau prin website-ul www.ganditinromania.ro sau dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe din drepturile ce vă revin, ne puteți contacta la adresa de e-mail: office@ganditinromania.ro . 
Notă: Putem actualiza periodic Politica și vă vom aduce la cunoștință orice modificare prin postarea variantei actualizate pe site-ul www.ganditinromania.ro, cu cel puțin 24 de ore înainte de data intrării în vigoare a oricărei modificări. În acest sens, vă rugam să consultați periodic pagina dedicată Politicii pentru a fi la curent cu noile modificări.