Termeni și condiții

Definiții:
Site înseamnă în continuare site-ul  www.ganditinromania.ro.
Utilizator înseamnă în continuare orice persoană fizică sau juridică care vizitează sau accesează site-ul www.ganditinromania.ro și  care dorește să utilizeze sau utilizează efectiv acest serviciu. Prin obținerea calității de Utilizator al www.ganditinromania.ro se consideră acceptarea acestor termeni si condiții generale.
Administrator al site-ului www.ganditinromania.ro înseamnă în continuare ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE TEOFOR cu  sediul social în București, str. Rădiței nr. 14, sector 5, Nr. Reg.34/25.05.2011, IBAN: RO11BTRLRONCRT0261464801, BT Sucursala Marriot.
Accesarea sau vizitarea în continuare a www.ganditinromania.ro, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea acestui serviciu, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din aceștia. Neacceptarea acestor Termeni și Condiții Generale  atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea www.ganditinromania.ro.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întreg conținutul în format text și orice alt material transmis sub orice formă către Utilizatori (prin vizualizare directă pe www.ganditinromania.ro, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de www.ganditinromania.ro), logo-ul, marca și orice alte elemente de grafică ale www.ganditinromania.ro, inclusiv dar fără a se limita la acestea, aparțin Administratorului site-ului și colaboratorilor săi.
Prin derogare de la prevederile de mai sus, materialele publicate pe www.ganditinromania.ro care au fost puse la dispoziția Administratorului www.ganditinromania.ro în baza unui contract legal încheiat, sau acele materiale pentru care pe www.ganditinromania.ro s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă, nu aparțin Administratorului www.ganditinromania.ro.
În cazurile în care conținutul www.ganditinromania.ro, indiferent de zona în care se află în www.ganditinromania.ro și indiferent de tip este preluat de Administratorul www.ganditinromania.ro de la alți producători/emitenți de conținut sau materiale în format text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemnenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în asemenea cazuri.
Utilizatorii înteleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe www.ganditinromania.ro au doar un caracter informativ și orientativ si că Administratorul www.ganditinromania.ro nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului www.ganditinromania.ro sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.
Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Adminstratorul www.ganditinromania.ro și partenerii săi le dețin asupra/în legatură cu www.ganditinromania.ro, Conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenentă a acestora sau în legatură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării a vreunei din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere fată de autorii/proprietarii drepturilor de autor.
Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau partială, integrală sau modificată a conținutului www.ganditinromania.ro sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale.

LIMITAREA RĂSPUNDERII. FORȚA MAJORĂ

Administratorul www.ganditinromania.ro va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.
Administratorul www.ganditinromania.ro nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvență, modul al Conținutului site-ului sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale Conținutului site-ului.
Utilizatorii înteleg și acceptă că Administratorul www.ganditinromania.ro este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea www.ganditinromania.ro, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului www.ganditinromania.ro.
În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul www.ganditinromania.ro este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din accesarea www.ganditinromania.ro sau a Conținutului www.ganditinromania.ro în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.
În cazurile de forță majoră, Administratorul www.ganditinromania.ro sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exoneraţi total de raspundere. Cazurile de fortă majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc.

LEGEA APLICABILĂ. LITIGII 
Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului www.ganditinromania.ro, prevăzute de prezentele Termeni și Condiții Generale, precum și toate efectele juridice pe care le produc acestea vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare.
Orice litigiu născut din sau în legătură cu prezentele Termeni și Condiții Generale va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de către instanța judecătorească română competentă de la sediul Administratorului www.ganditinromania.ro.

MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR  
Administratorul www.ganditinromania.ro are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din prezentele Termeni și Condiții Generale, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori.
Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de www.ganditinromania.ro sau de Serviciu, ori prin accesarea www.ganditinromania.ro, intervenite oricând după operarea modificarii, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea www.ganditinromania.ro.