REGULAMENT CONCURS

REGULAMENTUL CONCURSULUI
PE SCURT

 • Acest Concurs național este pentru elevi si studenți cu vârsta între 16 și 25 de ani, înscrisi în sitemul de învățământ românesc.
 • Pentru participarea la Concurs este necesar să se creeze un cont pe site. 
 • Pentru înregistrare este nevoie de următoarele date de identificare:
o   Nume Prenume
o   Adresa e-mail
o   Număr telefon
o   Instituția de învățâmânt
o   Data de naștere
o   Sex
o   Județ
o   Oraș
 • Toate aceste date sunt obligatorii. Completarea incorectă a acestor date conduce la eliminarea concurentului din Concurs.
 • Concursul se desfășoară lunar și are perioada de înregistrare a răspunsurilor din prima zi a lunii până la data pe care o afișăm în site ca fiind “termen de răspuns”.
 • În fiecare lună se va afișa o tematică, filme documentare care se găsesesc în site, din care se pun întrebările Concursului.
 • Pentru fiecare etapă a concursului vor fi 3 întrebări, fiecare având 3 variante de răspuns. Doar una dintre variante este corectă.
 • La terminarea termenului de răspuns, concursul se marchează ca finalizat, se afișează răspunsurile corecte și se blochează posibilitatea de a mai răspunde la întrebări.
 • Toți participanții care răspund corect la toate cele 3 întrebări vor participa la tragerea la sorți.
 • Iți recomandăm să citești și Regulamentul Concursului în întregime.
 • Participanții care răspund în acest an la minimum 6 ediții lunare vor participa automat la tragerea la sorți din decembrie pentru Marele Premiu.
 • Câștigătorul va fi contactat de către organizatori pentru validarea datelor personale. 
 • În cazul în care potențialul câștigător nu va face dovada vârstei (16-25 ani) și a înscrierii la o instituție de învățământ (liceu/facultate), se va relua procedura de tragere la sorți, stabilindu-se un nou câștigător.
 • Organizatorul va trimite premiul prin curier cu confirmare de primire.

REGULAMENTUL CONCURSULUI
GÂNDIT ÎN ROMANIA

Art. 1. Organizatorul

1.1. Organizatorul concursului ,,Gândit în România”  (în continuare ,,Concursul”) este Asociația pentru educație Teofor, cu sediul în Romania, București, Str. Rădiței, nr. 14, sector 5, având CIF: 28814351, nr. tel. 0722.319.658, adresă de e-mail: office@ganditinromania.ro, reprezentată prin Președinte – dl. Mihai Vișinescu, (în continuare ,,Organizatorul”).

1.2. Concursul se vă desfășură conform prevederilor prezentului regulament (în continuare ,,Regulamentul”) a cărui respectare este obligatorie pentru toți participanții.

1.3. Prin înscrierea la acest Concurs, participanții declară și recunosc că au luat cunoștință de prevederile Regulamentului, că acceptă termenii și condițiile Regulamentului și înțeleg că în acest scop vor fi prelucrate datele lor cu caracter personal. 

Art.2. Locul și durata de desfășurare ale Concursului

2.1. Concursul se va desfășură pe teritoriul României, online, prin intermediul website-ului Organizatorului - Gândit în Romania: https://ganditinromania.ro/, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale Regulamentului.

2.2. Concursul se va desfășura pe parcursul a 10 luni, începând cu data de 01.03.2022, ora 00:00:00 și se va finaliza la data de 31.12.2022, ora 23:59:59 (în continuare ,,Perioada Concursului’’).

2.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi Perioada Concursului pe parcursul derulării acestuia, cu respectarea prevederilor art. 3.

2.4. După data și ora finalizării Concursului, Organizatorul nu mai este ținut de vreo obligație cu privire la Concurs și nu își asumă nici o răspundere în legătură cu vreo circumstanță sau situație care ar putea conduce la concluzia actualității sau continuării Concursului.

Art. 3. Regulamentul 

3.1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe Perioada Concursului, pe website-ul Organizatorului - Gândit în Romania: https://ganditinromania.ro/. 

3.2. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul. Orice modificări/completări vor fi cuprinse în acte adiționale la Regulament, care vor fi aduse la cunoștință publicului prin actualizarea Regulamentului. Comunicarea Regulamentului actualizat către public se vă face prin publicarea acestuia pe website-ul: https://ganditinromania.ro/, cu minimum 24 de ore anterior intrării în vigoare a modificărilor și/sau completărilor aduse, respectiv a variantei actualizate a Regulamentului.


Art. 4. Promovarea Concursului

4.1. Organizatorul va mediatiza Concursul în scopul informării publicului și promovării acestuia, potrivit strategiei sale de marketing, inclusiv prin intermediul unor materiale cu rol informativ și/sau publicitare, utilizând toate platformele online cu acces publicului pe care le gestionează.

4.2. Platformele online ale Organizatorului pe care se va promova Concursul sunt cele enumerate mai jos și pot fi accesate prin linkul indicat: 

 • website-ul Organizatorului - Gândit în Romania: https://ganditinromania.ro/;
 • rețelele social media ale Organizatorului:
  • pagina de Facebook: https://www.facebook.com/Gandit-in-Romania-106384485279899;
  • pagina de Instagram: https://www.instagram.com/gandit_in_romania/;
 • conturile Google ale Organizatorului: 
  • canalul de Youtube: GÂNDIT ÎN ROMÂNIA - Mihai Vișinescu.
Art. 5. Dreptul de participare

5.1. Participarea la acest Concurs este accesibila oricărei persoane fizice, denumită în continuare „participant", care:

a)       are domiciliul/ reședința (chiar și temporară) în România, putând face dovadă în acest sens, conform legii;

b)      are vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani, putând face dovadă în acest sens, conform legii;

c)       se află în continuarea studiilor într-un sistem acreditat de învățământ din România (inclusiv de tipul homeschooling la o instituție de învățământ din afara României, dar acreditată de către statul român), putând face dovadă în acest sens, conform legii;

d)      îndeplinește cumulativ condițiile din art. 7.

5.2. Nu au dreptul de a participa la Concurs următoarele persoane:

a)       persoanele a căror vârstă este mai mica de 16 ani sau mai mare de 25 de ani la data înscrierii în Concurs;

b)      persoanele care nu se mai află în continuarea studiilor într-un sistem acreditat de învățământ din România (inclusiv de tipul homeschooling la o instituție de învățământ din afara României, dar acreditată de către statul român);

c)       persoanele care nu pot face dovada îndeplinirii conform legii, a condițiilor de la art. 5.1 lit. a), b), c);

d)      prepușii Organizatorului;

e)       prepușii (inclusiv însă fară a se limita la angajații) partenerilor contractuali ai Organizatorului implicați în organizarea Concursului, indiferent de locația Organizatorului în care sunt alocați acești prepuși;

f)       membrii familiilor prepușilor menționați la punctele d) și e), respectiv copii, soț/sotie, frate/sora.

5.3. Organizatorul poate verifica oricând măsură în care o persoana respectă Regulamentul. În cazul în care Organizatorul constată sau îi sunt aduse la cunoștință: (a) încălcări sau nerespectări ale Regulamentului, sau (b) indicii de practici suspecte, ilicite, fraudă, sabotaj sau perturbare, ori tentative ale acestora, de orice tip, la adresa, imaginea sau reputația Organizatorului sau a celorlalte părți implicate, Organizatorul poate proceda la suspendarea/anularea drepturilor, beneficiilor sau premiilor, după caz, și/sau descalificarea Participanților implicați, chiar și a câștigătorilor. În toate cazurile în care exercită această prerogativă, Organizatorul nu datorează nicio despăgubire de orice natură Participantului descalificat.

5.4. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul Concursului de către persoane care nu îndeplinesc condițiile de participare la Concurs, stipulate în Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a acționa în instanță atât persoanele care au facilitat participarea, cât și persoanele care au participat efectiv, în mod incorect la Concurs.

5.5. Organizatorul își rezerva dreptul de a interzice orice participare la Concurs ce se efectuează prin încălcarea Regulamentului și de a nu acorda premii participanților care încalcă prevederile Regulamentului.

5.6. Orice încercare de fraudare se sancționează cu eliminarea participantului în cauza din Concurs.

Art. 6. Premiile Concursului 

6.1. Ca urmare a răspunsurilor corecte și a tragerii la sorți, conform art. 7, în cadrul Concursului vor fi acordate următoarele premii: 

a)    Lunar – (1) un telefon marca Apple - Iphone 13;

b)    La sfârșitul Perioadei Concursului – un Laptop marca Apple – MacBook Pro 16", 16GB, 1TB SSD, (în continuare ,,marele Premiu’’). 

6.2. În Perioada Concursului se vor acorda lunar câte un (1) telefon marca Iphone 13, în total 10 astfel de premii. Fiecare premiu va fi acordat ca urmare a unei trageri la sorți la care sunt selectați automat participanții care au răspuns corect la toate cele 3 întrebări aferente ediției lunare de la momentul respectiv. 

6.3. Marele Premiu se acorda la finalul Perioadei Concursului, fiecare participant care a răspuns corect la toate cele 3 întrebări aferente a cel puțin 6 ediții lunare, fiind selectat automat pentru tragerea la sorți pentru marele Premiu. 

6.4. Participanții declarați câștigători pentru premiile lunare, respectiv pentru marele Premiu, în cadrul acestui Concurs, nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor în bani, de a solicita înlocuirea acestora cu alte bunuri sau schimbarea caracteristicilor premiilor câștigate.

6.5. Un Participant poate câștiga în cadrul Concursului:

•    maximum un (1) premiu din categoria premiilor lunare și/sau

•    marele Premiu.

6.6. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv. Modul în care Participanții câștigători utilizează premiile se realizează pe propria răspundere a acestora.

6.7. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va fi implicat în disputele cu privire la dreptul de proprietate asupra premiilor Concursului. Niciun litigiu având ca obiect dreptul de proprietate asupra premiilor Concursului nu va influența principiul conform căruia Organizatorul Concursului va acorda premiul participantului care respectă prevederile acestui Regulament și este declarat câștigător. Din momentul în care câștigătorii intră în posesia premiilor Concursului, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea premiilor acordate, în limitele legale. Garanția pentru produsele oferite drept premii, daca este cazul, va fi acordată în limitele și potrivit certificatului de garanție emis de către producătorul acestora.

Art. 7. Mecanismul desfășurării Concursului

7.1. Condiții privind înscrierea valabilă în Concurs: Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

-   participantul are drept de participare potrivit prevederilor art. 5.1.;

-   înscrierea se face exclusiv în Perioada Concursului, menționată la art. 2.2.;

-   participantul urmează etapele necesare înscrierii și desfășurării Concursului, conform art. 7.

7.2. Mecanismul înscrierii în Concurs: Participantul va accesa website-ul indicat la art. 3.1. și își va creea un cont în secțiunea ,,Concurs”. 

Concursul cuprinde 10 ediții. Fiecare ediție este aferentă fiecăreia dintre cele 10 luni pe parcursul cărora se desfășoară Concursul, conform Perioadei Concursului. Organizatorul va anunța pentru fiecare ediție lunară în parte, data de început și data de finalizare ale acesteia și data la care va avea loc tragerea la sorți pentru premiul lunar. De asemenea, Organizatorul va anunța pe parcusul Perioadei Concursului și data tragerii la sorți a marelui Premiu. 

Pentru fiecare ediție este stabilită o tematică și un număr de 3 întrebări tip grilă potrivit fiecărei tematici, din materialele aflate pe website-ul Organizatorului: https://ganditinromania.ro/, aspecte anunțate de Organizatorul pe parcursul desfășurării Concursului. Fiecare întrebare va avea 3 răspunsuri posibile, dintre care doar unul singur este corect. 

Aceste detalii vor fi afișate pe website-ul indicat la art. 3.1., în pagina dedicată Concursului, fiind făcute public inclusiv prin campaniile de promovare a Concursului desfășurate prin intermediul rețelelor social media ale Organizatorului, indicate la art. 4.2.

La finalizarea răspunsurilor pentru cele 3 întrebări, va apărea mesajul „Ai răspuns la 100% din întrebări.” La finalul fiecărei ediții lunare a Concursului, Organizatorul va afișa răspunsurile corecte la cele 3 întrebări aferente ediției lunare de la acel moment. Participantul are astfel posibilitatea să-și verifice răspunsurile date, pe baza baremului afișat.

7.3. Tragerea la sorți: 

Pentru participarea la tragerea la sorți pentru unul dintre premiile acordate lunar, participantul vă trebui să răspundă corect la toate cele 3 întrebări din cadrul ediției lunare de la acel moment. Selectarea pentru tragerea la sorți se face în mod automat, în baza răspunsului corect dat la cele 3 întrebări. 

Marele Premiu se acorda la finalul Perioadei Concursului, după încheierea ediției a 10-a, în luna decembrie. Acesta vă fi acordat ca urmare a unei trageri la sorți la care sunt selectați automat participanții care au răspuns corect la toate cele 3 întrebări aferente a minimum 6 (șase) ediții lunare. 

Fiecare tragere la sorți se va desfășura electronic, Organizatorul utilizând pentru aceasta un program cu distribuire aleatorie (respectiv prin mijloace electronice de prelucrare a datelor personale, fără intervenție umană). Tragerea la sorți pentru fiecare premiu acordat lunar și pentru marele Premiu va avea loc la data stabilită de către Organizator, într-un live pe pagina de Facebook Gândit în Romania: https://www.facebook.com/Gandit-in-Romania-106384485279899, în prezența unui reprezentant al Organizatorului.

Art 8. Validarea câștigătorilor 

8.1. Participantul desemnat cu titlu de căștigător ca urmare a tragerii la sorți va fi contactat de reprezentantul Organizatorului prin apel telefonic la numărul de telefon, respectiv la adresa de email,  comunicate de către participant la momentul înscrierii în Concurs, în termen de maximum două (2) zile lucrătoare de la momentul desemnării drept câștigător, de minimum 3 ori, la ore diferite, în intervalul orar 10:00 - 18:00, de fiecare dată timp de minimum 2 minute, pentru a îndeplini procedura de validare a câștigului și de atribuire a premiului. 

8.2. Reprezentantul Organizatorului care va efectua apelul, își va dezvălui identitatea și va anunța persoana care răspunde la telefon că este potențial câștigător al premiului Concursului, urmând a-i aduce la cunoștință participantului procedura de validare. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, reprezentantul Organizatorului îi va comunica fară echivoc persoanei care a răspuns la telefon și care urmează să revendice premiul, faptul că niciun potențial câștigător nu va fi considerat că fiind câștigător al unui premiu până când nu este validat final conform prevederilor Regulamentului. 

8.3. Participantul care are telefonul închis, nu răspunde sau răspunde, dar refuză sau se află în incapacitate/imposibilitate de a intra în posesia premiului, va fi declarat neeligibil, urmând a se apela succesiv la participanții aflați pe lista de rezerve, în ordinea extragerii lor aleatorii, urmând aceeași procedură de validare.

8.4. Reprezentantul Organizatorului va solicita potențialului câștigător să facă dovada eligibilității pentru premiu, în maximum douăzeci și patru (24) de ore de la validarea telefonică, prin trimiterea pe e-mail la adresa office@ganditinromania.ro (comunicată potențialului câștigător de către reprezentantul Organizatorului), a (i) unei fotocopii a actului de identitate, împreună cu (ii) dovadă că acesta se află în continuarea studiilor într-un sistem acreditat de învățământ din Romania (inclusiv de tipul homeschooling la o instituție de învățământ din afara României, dar acreditată de către statul român). Termenul de 24 de ore poate fi prelungit la cererea participantului, pentru motive temeinice (spre exemplu: durata mai lungă a obținerii adeverinței de la unitatea de învățământ etc.)

8.5. Până la verificarea și validarea efectivă a informațiilor solicitate participantului, acesta va fi numit ,,potențial câștigător”. Potențialul câștigător are obligația să se asigure că atât datele sale personale, cât și restul documentelor solicitate și trimise prin e-mail pot fi identificate și sunt lizibile.

8.6. Potențialul câștigător va fi invalidat de către Organizator, urmând a se proceda la contactarea rezervelor, în ordinea în care acestea au fost extrase, reluandu-se validarea în aceleași condiții, în următoarele situații:

-   nu s-au transmis documentele solicitate;

-   dacă s-au transmis, documentele nu sunt lizibile și nu se poate stabili eligibilitatea participantului în baza acestora;

-   documentele nu fac dovada eligibilității participantului pentru acordarea premiului, conform Regulamentului.

8.7. Premiile lunare vor fi livrate prin curier, la adresa specificată de către fiecare câștigător în timpul procesului de validare, în termen de maximum 30 de zile de la data validării finale.

8.8. Marele Premiu va fi transmis câștigătorului, în termen de maximum 30 de zile de la data validării finale. 

8.9. Câștigătorul unui premiu din oricare categorie nu poate ceda premiul, în integralitate sau parțial, unor alte persoane, anterior predării acestor premii de către Organizator, fară acordul scris al Organizatorului.

8.10. Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător pentru cazul în care un participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza faptului că numărul de telefon și/sau adresa de e-mail indicate drept date de contact sunt incorecte, respectiv numărul de telefon este nealocat sau în afara ariei de acoperire.

8.11. În situația în care premiul Concursului nu este acordat din motive independente de voința Organizatorului, acesta rămâne la dispoziția Organizatorului care poate organiza, dacă va considera necesar, o extragere specială pentru a desemna noi câștigători și a stabili lista de rezerve sau care poate organiza un alt Concurs, după caz.

8.12. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu potențialii câștigători sau câștigătorul premiului Concursului după expirarea termenelor de revendicare, sau cu alți participanți în afara obligațiilor asumate prin Regulament.

8.13. Organizatorul se obligă să facă publice numele câștigătorilor validați și câștigurile acordate în cadrul Concursului (numele, prenumele, unitatea de învățământ și premiul câștigat). De asemenea, Organizatorul va afișă pe site-ul https://ganditinromania.ro/ poza câștigătorului sau alte testimoniale, dacă acesta își dă acordul în acest sens.

Art. 9. Taxe și impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină, să declare și să vireze impozitul aferent premiilor acordate în conformitate cu dispozițiile legale în materie. Suplimentar față de impozitul cu reținere la sursă aplicabil pentru premiile acordate, dacă este cazul, orice alte obligații de natură fiscală în legătură cu acestea, dacă există, sunt în sarcina exclusivă a câștigătorului. Începând cu data la care câștigătorul intră în posesia premiului/premiilor acordate în cadrul Concursului, toate cheltuielile ulterioare aferente acestuia/acestora revin în sarcina câștigătorului respectiv.

Art. 10. Limitarea răspunderii

10.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs sau imaginea Organizatorului sau a afiliaților acestuia.

10.2. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei participări în cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitivă.

10.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

a)   imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului/ de a beneficia de premiu din motive independente de Organizator;

b)   erorile în datele furnizate de către câștigător. Acuratețea datelor de contact este responsabilitatea exclusivă a participantului. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participant a unor date eronate care au dus la imposibilitatea participării acestuia la tragerea la sorți, a înmânării premiului sau la imposibilitatea identificării câștigătorului;

c)   probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale calculatorului cu care accesează site-ul de Concurs, incapacitatea participantului de a lucra pe calculator sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea întâmpină acesta la înscrierea în Concurs, din motive ce nu țin de website-ul Concursului. În acest sens, pentru o funcționare corectă, se recomanda utilizarea următoarelor browsere: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, toate versiunile de Internet Explorer, exceptând Internet Explorer 8 și versiunile mai vechi ale acestuia — cel care accesează website-ul Concursului de pe versiuni mai vechi de Internet Explorer 8 nu vor putea vizualiza corect website-ul Concursului, iar anumite funcționalități nu vor putea fi încărcate, ceea ce poate conduce la imposibilitatea, în unele cazuri, de a introduce coduri în Concurs;

d)  cazurile în care câștigătorul nu respectă condițiile de validare detaliate în Regulament;

e)  toate prejudiciile suferite de către orice participant desemnat câștigător în legătură cu premiul castigat;

f)  reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului transmiterii premiilor (acestea nu vor fi luate în considerare de către Organizator);

g)  premiile expediate prin poștă electronică, care nu ajung la destinație sau ajung în stare deteriorată din cauza funcționării necorespunzătoare a acestora, din cauza comunicării eronate a adresei de e-mail, din cauza unor probleme de ordin tehnic privind funcționarea adresei de e-mail comunicate de către câștigător sau din alte cauze neimputabile Organizatorului;

h)  organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun prejudiciu suferit de către orice câștigător și/sau de către reprezentantul legal al acestuia (după caz) în legătură cu premiul câștigat. Participanții înțeleg și recunosc că Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru oricare și toate eventualele prejudicii sau vătămări suferite de către participanți sau cauzate unor terți ca urmare a utilizării premiului. În cazul în care participanții desemnați câștigători suferă un prejudiciu/vătămare ca urmare a utilizării normale a premiului și din cauza unor vicii de fabricație ale premiului, se vor adresa producătorului, potrivit informațiilor din certificatul de garanție care va însoți premiul.

10.4. Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Concurs, cu excepția cazului în care acestea se datorează unor acte de culpă gravă sau unor acte intenționate ale Organizatorului sau ale persoanelor pentru care Organizatorul trebuie să răspundă.

Art. 11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

11.1. Organizatorul, în calitate de Operator de date, prelucrează în mod direct datele cu caracter personal ale Participanților la Concurs, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) nr. 679/2016 (în continuare ,,RGPD’’) și cu legislația aferentă în domeniu.

11.2. Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt persoanele fizice care se înscriu în concurs potrivit Regulamentului, indiferent dacă se dovedește ulterior că aceste persoane nu îndeplineau condițiile pentru a fi considerate participanți potrivit Regulamentului.

11.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuata în conformitate cu articolul 6 alin. (1) lit. a), c) și f) din RGPD, respectiv în baza consimțământului dat de persoana vizată, pentru îndeplinirea unei obligații legale care incumbă Organizatorului sau în scopul unui interes legitim al Organizatorului (precum: promovare și publicitate, luarea măsurilor de securitate informatică adecvate, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale Organizatorului în cadrul unei proceduri contencioase/necontencioase în scopul reparării prejudiciilor suferite etc.).

11.4. Categoriile de date prelucrate sunt: 

- pentru participanți: nume și prenume, numărul de telefon mobil, nume de utilizator, adresa de email, numele instituției de învățământ la care este înscris, data și anul nașterii, sex-ul, orașul/localitatea și județul de domiciliu sau reședință; 

- pentru potențialii câștigătorii: copie după actul de identitate (seria și numărul actului de identitate/pașaportului, codul numeric personal, adresa de domiciliu/reședință), adeverință/document care atestă că participantul este în continuarea studiilor (numele instituției de învățământ acreditate în România, specializarea, anul de studiu etc.), imaginea câștigătorului sau alte testimoniale (scrise, video, audio etc.) pentru publicarea pe website-ul Organizatorului și rețelele social media ale acestuia menționate la art. 4.2. (după caz, dacă se obține consimțământul în acest sens).

11.5. Pentru mai multe informații în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal vă rugăm accesați Politica de confidențialitate[MIS2] , iar pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră vă puteți adresa Organizatorului la adresa de e-mail: office@ganditinromania.ro. 

Art. 12. Încetarea Concursului. Forță majora

12.1. Concursul poate înceta înainte de împlinirea Perioadei Concursului prevăzute la art. 2.2., în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majora, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa de a asigura desfășurarea în bune condiții a Concursului.

12.2. Forța majora înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voință sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

12.3. Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea Perioadei Concursului ori poate fi suspendat oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație, cu respectarea prevederilor art. 3.

Art. 13. Alte Clauze

13.1. Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

13.2. Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare la Concurs (precum tarifele telefonice aplicabile, internet).

13.3. În cazul în care o anumită prevedere a Regulamentului este nulă, conform legii, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsură în care pot produce efecte juridice în absența prevederii declarate nule. După caz, Organizatorul poate înlocui prevederea nulă cu o alta rezonabilă, validă juridic, care să corespundă scopului Concursului.

 

Organizator

Asociația pentru educație Teofor

președinte Mihai Vișinescu