REGULAMENTUL CONCURSULUI PE SCURT


Acest Concurs național se adresează oricărei persoane cu vârsta mai mare de 16 ani.

Pentru participarea la Concurs este necesar să se creeze un cont pe site. 

Pentru înregistrare este nevoie de următoarele date de identificare:

o   Nume Prenume

o   Adresa e-mail

o   Număr telefon

o   Instituția de învățâmânt absolvită

o   Data de naștere

o   Sex

o   Județ

o   Oraș

Toate aceste date sunt obligatorii. Completarea incorectă a acestor date conduce la eliminarea concurentului din Concurs.

Concursul se desfășoară în perioada 07.03.2024 – 11.04.2024 și are termen de înregistrare a răspunsurilor data de 10.04.2024, ora 23:59, dată pe care o afișăm în site ca fiind “termen de răspuns”.

Pentru a participa la concurs, este obligatorie descărcarea aplicației PATRIMONIUM de pe platformele AppStore și/sau Google Pplay. Vor fi 3 întrebări legate de aplicația PATRIMONIUM, fiecare având 3 variante de răspuns. Doar una dintre variante este corectă.

La terminarea termenului de răspuns, concursul se marchează ca finalizat, se afișează răspunsurile corecte și se blochează posibilitatea de a mai răspunde la întrebări.

Toți participanții care răspund corect la toate cele 3 întrebări vor participa la tragerea la sorți.

Iți recomandăm să citești și Regulamentul Concursului în întregime.

Câștigătorul va fi contactat de către organizatori pentru validarea datelor personale. 

Organizatorul va înmâna premiul în cadrul festivității de lansare a aplicației PATRIMONIUM, festivitate care se va desfășura la Biblioteca Centrală Universitară Carol I în data de 15.04.2024.

 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI

GÂNDIT ÎN ROMANIA

 

Art. 1. Organizatorul

 

1.1. Organizatorul concursului ,,Gândit în România”  (în continuare ,,Concursul”) este Asociația pentru educație Teofor, cu sediul în Romania, București, Str. Rădiței, nr. 14, sector 5, având CIF: 28814351, nr. tel. 0722.319.658, adresă de e-mail: office@ganditinromania.ro, reprezentată prin Președinte – dl. Mihai Vișinescu, (în continuare ,,Organizatorul”).

 

1.2. Concursul se vă desfășură conform prevederilor prezentului regulament (în continuare ,,Regulamentul”) a cărui respectare este obligatorie pentru toți participanții.

 

1.3. Prin înscrierea la acest Concurs, participanții declară și recunosc că au luat cunoștință de prevederile Regulamentului, că acceptă termenii și condițiile Regulamentului și înțeleg că în acest scop vor fi prelucrate datele lor cu caracter personal. 

 

Art.2. Locul și durata de desfășurare ale Concursului

 

2.1. Concursul se va desfășură pe teritoriul României, online, prin intermediul website-ului Organizatorului - Gândit în Romania: https://ganditinromania.ro/, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale Regulamentului.

 

2.2. Concursul se va desfășura începând cu data de 06.03.2024 și se va finaliza la data de 11.04.2024, (în continuare ,,Perioada Concursului’’).

 

2.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi Perioada Concursului pe parcursul derulării acestuia, cu respectarea prevederilor art. 3.

 

2.4. După data și ora finalizării Concursului, Organizatorul nu mai este ținut de vreo obligație cu privire la Concurs și nu își asumă nici o răspundere în legătură cu vreo circumstanță sau situație care ar putea conduce la concluzia actualității sau continuării Concursului.

 

Art. 3. Regulamentul 

 

3.1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe Perioada Concursului, pe website-ul Organizatorului - Gândit în Romania: https://ganditinromania.ro/. 

 

3.2. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul. Orice modificări/completări vor fi cuprinse în acte adiționale la Regulament, care vor fi aduse la cunoștință publicului prin actualizarea Regulamentului. Comunicarea Regulamentului actualizat către public se vă face prin publicarea acestuia pe website-ul: https://ganditinromania.ro/, cu minimum 24 de ore anterior intrării în vigoare a modificărilor și/sau completărilor aduse, respectiv a variantei actualizate a Regulamentului.

 

Art. 4. Promovarea Concursului

 

4.1. Organizatorul va mediatiza Concursul în scopul informării publicului și promovării acestuia, potrivit strategiei sale de marketing, inclusiv prin intermediul unor materiale cu rol informativ și/sau publicitare, utilizând toate platformele online cu acces publicului pe care le gestionează.

 

4.2. Platformele online ale Organizatorului pe care se va promova Concursul sunt cele enumerate mai jos și pot fi accesate prin linkul indicat: 

 

website-ul Organizatorului - Gândit în Romania: https://ganditinromania.ro/;

rețelele social media ale Organizatorului:

pagina de Facebook: https://www.facebook.com/Gandit-in-Romania-106384485279899;

pagina de Instagram: https://www.instagram.com/gandit_in_romania/;

conturile Google ale Organizatorului: 

canalul de Youtube: GÂNDIT ÎN ROMÂNIA - Mihai Vișinescu.

 

Art. 5. Dreptul de participare

 

5.1. Participarea la acest Concurs este accesibila oricărei persoane fizice, denumită în continuare „participant", care:

 

a)       are domiciliul/ reședința (chiar și temporară) în România, putând face dovadă în acest sens, conform legii;

 

b)      are vârsta mai mare de 16  ani, putând face dovadă în acest sens, conform legii;

 

c)      îndeplinește cumulativ condițiile din art. 7.

 

5.2. Nu au dreptul de a participa la Concurs următoarele persoane:

 

a)             persoanele a căror vârstă este mai mica de 16 ani la data înscrierii în Concurs;

 

b)             persoanele care nu pot face dovada îndeplinirii conform legii, a condițiilor de la art. 5.1 lit. a), b)

 

c)      prepușii Organizatorului;

 

c)             prepușii (inclusiv însă fară a se limita la angajații) partenerilor contractuali ai Organizatorului implicați în organizarea Concursului, indiferent de locația Organizatorului în care sunt alocați acești prepuși;

 

e)       membrii familiilor prepușilor menționați la punctele d) și e), respectiv copii, soț/sotie, frate/sora.

 

5.3. Organizatorul poate verifica oricând măsură în care o persoana respectă Regulamentul. În cazul în care Organizatorul constată sau îi sunt aduse la cunoștință: (a) încălcări sau nerespectări ale Regulamentului, sau (b) indicii de practici suspecte, ilicite, fraudă, sabotaj sau perturbare, ori tentative ale acestora, de orice tip, la adresa, imaginea sau reputația Organizatorului sau a celorlalte părți implicate, Organizatorul poate proceda la suspendarea/anularea drepturilor, beneficiilor sau premiilor, după caz, și/sau descalificarea Participanților implicați, chiar și a câștigătorilor. În toate cazurile în care exercită această prerogativă, Organizatorul nu datorează nicio despăgubire de orice natură Participantului descalificat.

 

5.4. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul Concursului de către persoane care nu îndeplinesc condițiile de participare la Concurs, stipulate în Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a acționa în instanță atât persoanele care au facilitat participarea, cât și persoanele care au participat efectiv, în mod incorect la Concurs.

 

5.5. Organizatorul își rezerva dreptul de a interzice orice participare la Concurs ce se efectuează prin încălcarea Regulamentului și de a nu acorda premii participanților care încalcă prevederile Regulamentului.

 

5.6. Orice încercare de fraudare se sancționează cu eliminarea participantului în cauza din Concurs.

 

Art. 6. Premiile Concursului 

 

6.1. Ca urmare a răspunsurilor corecte și a tragerii la sorți, conform art. 7, în cadrul Concursului va fi  acordat un premiu constând într-un Laptop marca DELL Inspiron 16.

6.2. Participantul declarat câștigător în cadrul acestui Concurs, nu are posibilitatea de a primi contravaloarea premiului în bani, de a solicita înlocuirea acestuia cu alte bunuri sau schimbarea caracteristicilor premiului câștigat.

 

6.3. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv. Modul în care Câștigătorul utilizează premiul se realizează pe propria răspundere a acestuia.

 

6.4. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va fi implicat în disputele cu privire la dreptul de proprietate asupra premiului Concursului. Niciun litigiu având ca obiect dreptul de proprietate asupra premiului Concursului nu va influența principiul conform căruia Organizatorul Concursului va acorda premiul participantului care respectă prevederile acestui Regulament și este declarat câștigător. Din momentul în care câștigătorul intră în posesia premiuluir Concursului, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea premiului acordat, în limitele legale. Garanția pentru produsul oferit drept premiu, daca este cazul, va fi acordată în limitele și potrivit certificatului de garanție emis de către producătorul acestora.

 

Art. 7. Mecanismul desfășurării Concursului

 

7.1. Condiții privind înscrierea valabilă în Concurs: Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 

-   participantul are drept de participare potrivit prevederilor art. 5.1.;

 

-   înscrierea se face exclusiv în Perioada Concursului, menționată la art. 2.2.;

 

-   participantul urmează etapele necesare înscrierii și desfășurării Concursului, conform art. 7.

 

7.2. Mecanismul înscrierii în Concurs: Participantul va accesa website-ul indicat la art. 3.1. și își va creea un cont în secțiunea ,,Concurs”. 

 

Pentru acest concurs există un număr de 3 întrebări tip grilă despre aplicația PATRIMONIUM, aplicație care poate fi descărcată din App Store sau Google Play, aspecte anunțate de Organizatorul pe parcursul desfășurării Concursului. Fiecare întrebare va avea 3 răspunsuri posibile, dintre care doar unul singur este corect. 

Aceste detalii vor fi afișate pe website-ul indicat la art. 3.1., în pagina dedicată Concursului, fiind făcute public inclusiv prin campaniile de promovare a Concursului.

 

La finalizarea răspunsurilor pentru cele 3 întrebări, va apărea mesajul „Ai răspuns la 100% din întrebări.” La finalul Concursului, Organizatorul va afișa răspunsurile corecte la cele 3 întrebări aferente. Participantul are astfel posibilitatea să-și verifice răspunsurile date, pe baza baremului afișat.

 

7.3. Tragerea la sorți: 

Pentru participarea la tragerea la sorți pentru premiul acordat, participantul va trebui să răspundă corect la toate cele 3 întrebări. Selectarea pentru tragerea la sorți se face în mod automat, în baza răspunsului corect dat la cele 3 întrebări. 

 

Tragerea la sorți se va desfășura electronic, Organizatorul utilizând pentru aceasta un program cu distribuire aleatorie (respectiv prin mijloace electronice de prelucrare a datelor personale, fără intervenție umană). Tragerea la sorți va avea loc la data stabilită de către Organizator,  dată care va fi anunțată pe site sau prin mesajele transmise prin canalele anunțate.

 

Art 8. Validarea câștigătorilor 

 

8.1. Participantul desemnat cu titlu de căștigător ca urmare a tragerii la sorți va fi contactat de reprezentantul Organizatorului prin apel telefonic la numărul de telefon, respectiv la adresa de email,  comunicate de către participant la momentul înscrierii în Concurs, în termen de maximum două (2) zile lucrătoare de la momentul desemnării drept câștigător, de minimum 3 ori, la ore diferite, în intervalul orar 10:00 - 18:00, de fiecare dată timp de minimum 2 minute, pentru a îndeplini procedura de validare a câștigului și de atribuire a premiului. 

 

8.2. Reprezentantul Organizatorului care va efectua apelul, își va dezvălui identitatea și va anunța persoana care răspunde la telefon că este potențial câștigător al premiului Concursului, urmând a-i aduce la cunoștință participantului procedura de validare. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, reprezentantul Organizatorului îi va comunica fară echivoc persoanei care a răspuns la telefon și care urmează să revendice premiul, faptul că niciun potențial câștigător nu va fi considerat că fiind câștigător al unui premiu până când nu este validat final conform prevederilor Regulamentului. 

 

8.3. Participantul care are telefonul închis, nu răspunde sau răspunde, dar refuză sau se află în incapacitate/imposibilitate de a intra în posesia premiului, va fi declarat neeligibil, urmând a se apela succesiv la participanții aflați pe lista de rezerve, în ordinea extragerii lor aleatorii, urmând aceeași procedură de validare.

 

8.4. Reprezentantul Organizatorului va solicita potențialului câștigător să facă dovada eligibilității pentru premiu, în maximum douăzeci și patru (24) de ore de la validarea telefonică, prin trimiterea pe e-mail la adresa office@ganditinromania.ro (comunicată potențialului câștigător de către reprezentantul Organizatorului), a (i) unei fotocopii a actului de identitate. Termenul de 24 de ore poate fi prelungit la cererea participantului, pentru motive temeinice. 

 

8.5. Până la verificarea și validarea efectivă a informațiilor solicitate participantului, acesta va fi numit ,,potențial câștigător”. Potențialul câștigător are obligația să se asigure că atât datele sale personale, cât și restul documentelor solicitate și trimise prin e-mail pot fi identificate și sunt lizibile.

 

8.6. Potențialul câștigător va fi invalidat de către Organizator, urmând a se proceda la contactarea rezervelor, în ordinea în care acestea au fost extrase, reluandu-se validarea în aceleași condiții, în următoarele situații:

 

-   nu s-au transmis documentele solicitate;

 

-   dacă s-au transmis, documentele nu sunt lizibile și nu se poate stabili eligibilitatea participantului în baza acestora;

 

-   documentele nu fac dovada eligibilității participantului pentru acordarea premiului, conform Regulamentului.

 

8.7. Organizatorul va înmâna premiul în cadrul festivității de lansare a aplicației PATRIMONIUM, festivitate care se va desfășura la Biblioteca Centrală Universitară Carol I în data de 15.04.2024.

 

8.8. Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător pentru cazul în care participantul desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza faptului că numărul de telefon și/sau adresa de e-mail indicate drept date de contact sunt incorecte, respectiv numărul de telefon este nealocat sau în afara ariei de acoperire.

 

8.9. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu potențialii câștigători sau câștigătorul premiului Concursului după expirarea termenelor de revendicare, sau cu alți participanți în afara obligațiilor asumate prin Regulament.

 

8.10. Organizatorul se obligă să facă publice numele câștigătorului validat și premiul acordat în cadrul Concursului (numele, prenumele, unitatea de învățământ și premiul câștigat). De asemenea, Organizatorul va afișă pe site-ul https://ganditinromania.ro/ poza câștigătorului sau alte testimoniale, dacă acesta își dă acordul în acest sens.

 

Art. 9. Taxe și impozite

 

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină, să declare și să vireze impozitul aferent premiului acordat în conformitate cu dispozițiile legale în materie. Suplimentar față de impozitul cu reținere la sursă aplicabil pentru premiul acordat, dacă este cazul, orice alte obligații de natură fiscală în legătură cu acestea, dacă există, sunt în sarcina exclusivă a câștigătorului. Începând cu data la care câștigătorul intră în posesia premiului acordat în cadrul Concursului, toate cheltuielile ulterioare aferente acestuia revin în sarcina câștigătorului respectiv.

 

Art. 10. Limitarea răspunderii

 

10.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs sau imaginea Organizatorului sau a afiliaților acestuia.

 

10.2. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei participări în cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitivă.

 

10.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

 

a)   imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului/ de a beneficia de premiu din motive independente de Organizator;

 

b)   erorile în datele furnizate de către câștigător. Acuratețea datelor de contact este responsabilitatea exclusivă a participantului. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participant a unor date eronate care au dus la imposibilitatea participării acestuia la tragerea la sorți, a înmânării premiului sau la imposibilitatea identificării câștigătorului;

 

c)   probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale calculatorului cu care accesează site-ul de Concurs, incapacitatea participantului de a lucra pe calculator sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea întâmpină acesta la înscrierea în Concurs, din motive ce nu țin de website-ul Concursului. În acest sens, pentru o funcționare corectă, se recomanda utilizarea următoarelor browsere: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, toate versiunile de Internet Explorer, exceptând Internet Explorer 8 și versiunile mai vechi ale acestuia — cel care accesează website-ul Concursului de pe versiuni mai vechi de Internet Explorer 8 nu vor putea vizualiza corect website-ul Concursului, iar anumite funcționalități nu vor putea fi încărcate, ceea ce poate conduce la imposibilitatea, în unele cazuri, de a introduce coduri în Concurs;

 

d)  cazurile în care câștigătorul nu respectă condițiile de validare detaliate în Regulament;

 

e)  toate prejudiciile suferite de către orice participant desemnat câștigător în legătură cu premiul castigat;

 

f)  reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului transmiterii premiilor (acestea nu vor fi luate în considerare de către Organizator);

 

g)  premiile expediate prin poștă electronică, care nu ajung la destinație sau ajung în stare deteriorată din cauza funcționării necorespunzătoare a acestora, din cauza comunicării eronate a adresei de e-mail, din cauza unor probleme de ordin tehnic privind funcționarea adresei de e-mail comunicate de către câștigător sau din alte cauze neimputabile Organizatorului;

 

h)  organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun prejudiciu suferit de către orice câștigător și/sau de către reprezentantul legal al acestuia (după caz) în legătură cu premiul câștigat. Participanții înțeleg și recunosc că Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru oricare și toate eventualele prejudicii sau vătămări suferite de către participanți sau cauzate unor terți ca urmare a utilizării premiului. În cazul în care participanții desemnați câștigători suferă un prejudiciu/vătămare ca urmare a utilizării normale a premiului și din cauza unor vicii de fabricație ale premiului, se vor adresa producătorului, potrivit informațiilor din certificatul de garanție care va însoți premiul.

 

10.4. Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Concurs, cu excepția cazului în care acestea se datorează unor acte de culpă gravă sau unor acte intenționate ale Organizatorului sau ale persoanelor pentru care Organizatorul trebuie să răspundă.

 

Art. 11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

11.1. Organizatorul, în calitate de Operator de date, prelucrează în mod direct datele cu caracter personal ale Participanților la Concurs, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) nr. 679/2016 (în continuare ,,RGPD’’) și cu legislația aferentă în domeniu.

 

11.2. Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt persoanele fizice care se înscriu în concurs potrivit Regulamentului, indiferent dacă se dovedește ulterior că aceste persoane nu îndeplineau condițiile pentru a fi considerate participanți potrivit Regulamentului.

 

11.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuata în conformitate cu articolul 6 alin. (1) lit. a), c) și f) din RGPD, respectiv în baza consimțământului dat de persoana vizată, pentru îndeplinirea unei obligații legale care incumbă Organizatorului sau în scopul unui interes legitim al Organizatorului (precum: promovare și publicitate, luarea măsurilor de securitate informatică adecvate, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale Organizatorului în cadrul unei proceduri contencioase/necontencioase în scopul reparării prejudiciilor suferite etc.).

 

11.4. Categoriile de date prelucrate sunt: 

 

- pentru participanți: nume și prenume, numărul de telefon mobil, nume de utilizator, adresa de email, numele instituției de învățământ absolvită, data și anul nașterii, sex-ul, orașul/localitatea și județul de domiciliu sau reședință; 

 

- pentru potențialii câștigătorii: copie după actul de identitate (seria și numărul actului de identitate/pașaportului, codul numeric personal, adresa de domiciliu/reședință), imaginea câștigătorului sau alte testimoniale (scrise, video, audio etc.) pentru publicarea pe website-ul Organizatorului și rețelele social media ale acestuia menționate la art. 4.2. (după caz, dacă se obține consimțământul în acest sens).

 

11.5. Pentru mai multe informații în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal vă rugăm accesați Politica de confidențialitate[MIS2] , iar pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră vă puteți adresa Organizatorului la adresa de e-mail: office@ganditinromania.ro. 

 

Art. 12. Încetarea Concursului. Forță majora

 

12.1. Concursul poate înceta înainte de împlinirea Perioadei Concursului prevăzute la art. 2.2., în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majora, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa de a asigura desfășurarea în bune condiții a Concursului.

 

12.2. Forța majora înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voință sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

 

12.3. Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea Perioadei Concursului ori poate fi suspendat oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație, cu respectarea prevederilor art. 3.

 

Art. 13. Alte Clauze

 

13.1. Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare la Concurs (precum tarifele telefonice aplicabile, internet).

 

13.2. În cazul în care o anumită prevedere a Regulamentului este nulă, conform legii, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsură în care pot produce efecte juridice în absența prevederii declarate nule. După caz, Organizatorul poate înlocui prevederea nulă cu o alta rezonabilă, validă juridic, care să corespundă scopului Concursului.

 

 

 

Organizator

 

Asociația pentru educație Teofor

 

președinte Mihai Vișinescu